Students (Ph. D.)

The following list include all current students as well as those who completed their studies after June 1, 2017.

 • Bilal Abbasi (dir.: Adam M. Oberman)
 • Mete Seref Ahunbay (dir.: Adrian Vetta)
 • Ibrahim Al-Balushi (dir.: Gantumur Tsogtgerel)
 • Manal Al-Zahrani (dir.: Henri Darmon)
 • Olivier Asselin (dir.: Peter Bartello)
 • Nicholas Beck (dir.: Christian Genest, Mélina Mailhot)
 • Marie-Jeanne Bertrand (dir.: Jean-Philippe Lessard)
 • Loïs Boullu (dir.: Jacques Bélair)
 • Tyler Cassidy (dir.: Antony R. Humphries, Michael C. Mackey)
 • Sisi Chen (dir.: Peter Bartello, M. K. (Peter) Yau)
 • Christopher Finlay (dir.: Adam M. Oberman)
 • Dena Firoozi (dir.: Peter Edwin Caines)
 • Shuang Gao (dir.: Peter Edwin Caines)
 • Ivan Gonzalez (dir.: Rustum Choksi, Jean-Christophe Nave)
 • Michael Jensen (dir.: André D. Bandrauk)
 • Hossein Amini Kafi Abad (dir.: Peter Bartello)
 • Elham Kheradmand Nezhad (dir.: Robert G. Owens)
 • Hamed Layeghi (dir.: Peter Edwin Caines)
 • Xinye Lin (dir.: Xiao-Wen Chang, Xue(Steve) Liu)
 • Marianna Lytova (dir.: Emmanuel Lorin de la Grandmaison)
 • Gabriel Martine LaBoissonière (dir.: Rustum Choksi)
 • Geoffrey Albert McGregor (dir.: Jean-Christophe Nave)
 • Mariana Oliveira Prazeres (dir.: Adam M. Oberman)
 • Louis-Xavier Proulx (dir.: Anne Bourlioux)
 • Tiago Miguel Saldanha Salvador (dir.: Adam M. Oberman)
 • Erick Schulz (dir.: Gantumur Tsogtgerel)
 • Sayani Seal (dir.: Peter Edwin Caines)
 • Xi Yuan (Bruce) Yin (dir.: Jean-Christophe Nave)
 • Chenglong Zou (dir.: Bruce Shepherd)

Étudiants (Maîtrise)

 • Philippe Blain (dir.: Gantumur Tsogtgerel, Jean-Christophe Nave)
 • Rebecca Carrington (dir.: Adam M. Oberman)
 • François De L’Isle (dir.: Robert G. Owens)
 • Gabriel Duchesne (dir.: Jean-Philippe Lessard)
 • Sara Golyari (dir.: Robert G. Owens)
 • Romina Hassani (dir.: Peter Edwin Caines)
 • Amir Hossein Kadivar (dir.: Rustum Choksi)
 • Kyle MacQuin (dir.: Antony R. Humphries, Michael C. Mackey)
 • Hilton Maurer (dir.: Gantumur Tsogtgerel, Jérôme Vétois)
 • Xiangyu Ren (dir.: Xiao-Wen Chang)
 • Damien Rioux Lavoie (dir.: Robert G. Owens)
 • Erick Schulz (dir.: Gantumur Tsogtgerel)
 • Badal Yadav (dir.: Jean-Christophe Nave)
Home l Members
Postdoctoral fellows l Graduate students
Activities l Publications l Contact us l Links